Nawigacja

Matematyk Roku - regulamin mPotęga - o programie

Szkoła ścisłowców

Matematyk Roku - regulamin

MATEMATYK ROKU

SZKOLNY KONKURS „MATEMATYK ROKU” 2016-2017

 

Autor działania: Agnieszka Łukaszewicz

 

Cel działania:
- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów „królową nauk”;

- pobudzanie do logicznego, twórczego myślenia;

- wdrażanie do podejmowania długotrwałego, samodzielnego wysiłku umysłowego;

- rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce;

- promowanie osiągnięć uczniów;

- upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy matematycznej wśród uczniów;

- wdrażanie i zachęcanie do różnych form spędzania czasu wolnego;

- budzenie nawyku współzawodnictwa;

- wyłonienie najlepszego matematyka szkoły i przyznanie mu tytułu „Matematyk Roku”.


Czas trwania działania: październik 2016 - maj 2017 – SP

                                             listopad 2016 – maj 2017 - Gimnazjum

 

Uczestnicy: uczniowie klas IV-VI oraz I-III gimnazjum interesujący się matematyką lub chcący sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności. Uczniowie będą podzieleni na kategorie wiekowe: IV, V,VI klasy SP oraz I, II, III klasy Gimnazjum

 

Szczegółowy opis działania:

Konkurs „Matematyk Roku” cykl złożony z 7 (dla SP 8) comiesięcznych konkursów błyskawicznych, rozwiązywania zagadek logicznych i ciekawych zadań publikowanych raz w miesiącu na tablicy obok sali 314, obok sali 207 oraz tablicy samorządu uczniowskiego oraz czynnego uczestnictwa w tygodniu matematyczno – przyrodniczym, wszelkich konkursach wewnątrzszkolnych oraz pozaszkolnych. Regulamin konkursu, listy zadań oraz aktualizowana co miesiąc lista z punktacją wywieszone będą w w/w miejscach.

 

Do połowy każdego miesiąca na tablicy pojawia się zestaw 5 zadań tekstowych, o różnym stopniu trudności. Uczniowie w domu, do końca każdego miesiąca rozwiązują dobrowolnie zadania. Rozwiązane zadania należy oddać przed upływem miesiąca do Agnieszki Łukaszewicz lub Katarzyny Pietruszewskiej. Każde rozwiązane zadanie musi zawierać objaśnienia i obliczenia. Tak przygotowane rozwiązania uczniowie oddają organizatorowi. Każde zadanie jest punktowane (0 pkt – brak rozwiązania lub źle rozwiązane, 1 pkt – tok myślenia dobry ale błąd rachunkowy, 2 pkt – zadanie rozwiązane poprawnie).

 

Pod koniec każdego miesiąca przeprowadzony będzie w każdej klasie błyskawiczny konkurs o tematyce związana z biegłością rachunkową oraz kolejnymi działami przerabianymi na lekcjach matematyki (np. tabliczka mnożenia, kolejność wykonywania działań, potęgowanie, działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, obliczenia w geometrii itp.) Po każdym takim konkursie 10 najlepszych uczniów na poziomie każdej klasy będzie nagrodzonych punktami od 1-10 (1 miejsce 10 pkt, drugie 9 pkt itd.) Podczas rozwiązywania zadań będzie się liczyła wiedza, biegłość rachunkowa (brak błędów) oraz czas. Konkurs może być przez nauczyciela oceniany na zasadzie kartkówki.

 

Dodatkowo uczniowie będą otrzymywali punkty za udział oraz sukcesy we wszelkich dobrowolnych konkursach matematycznych. Za uczestnictwo w konkursie wewnątrz-szkolnym 2 pkt. oraz dodatkowo za zajęcie I miesca 5 pkt., II – 4 pkt., III – 3 pkt., IV – 2 pkt., V – 1 pkt. Za uczestnictwo w konkursie pozaszkolnym 5 pkt. oraz dodatkowo za zajęcie I miesca 10 pkt., II – 8 pkt., III – 6 pkt., IV – 4 pkt., V – 3 pkt.

 

Każdy nauczyciel matematyki może przyznać dodatkowo do 10 punktów za szczególne zaangażowanie w organizację tygodnia matematycznego. (Przygotowywanie plansz tematycznych, pomocy naukowych, modeli, inne ciekawe propozycje i pomysły. Efekt pracy musi być widoczny dla całej społeczności uczniowskiej).

 

Na koniec każdego semestru każdy uczeń otrzymujący ocenę celującą z matematyki otrzyma dodatkowo 10 pkt., bardzo dobrą 5 pkt., dobrą 3 pkt., dostateczną 1 pkt.

 

O ogólnej lokacie decyduje suma zgromadzonych punktów. Tytuł „Matematyka Roku” zdobywa uczeń, który zdobył łącznie największą liczbę punktów na poziomie klasy do której uczęszcza. Wszyscy laureaci konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz cząstkową ocenę celującą (1-3 miejsce) lub bardzo dobrą (4-10 miejsce) z matematyki. Dodatkowo najlepsi matematycy z klas IV, V i VI odbiorą statuetkę z odpowiednią dedykacją, na apelu, w dniu zakończenia roku szkolnego, medale i ciekawe nagrody za zdobycie miejsc: 1-3


Efekty działania:

- poszerzenie wiedzy i umiejętności matematycznych uczniów;

- wysokie wyniki finalistów tego Konkursu w innych konkursach matematycznych

- wzrost popularności konkursu wśród uczniów;

- poszukanie przez uczniów niestereotypowych rozwiązań zadań;

- zmotywowanie uczniów zdolnych do dodatkowej pracy

- promocja szkoły w środowisku szkolnym i lokalnym

 

Kontakt: Agnieszka Łukaszewicz

Sala: 109