Nawigacja

Uwaga KONKURS!

                            

   Zachęcamy wszystkich GIMNAZJALISTÓW (zwłaszcza tych z chrabką na ocenę celującą z języka polskiego na koniec roku) do udziału w konkursie. Poniżej przedstawiam regulamin:
 

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Literackiego

im. Marii Danilewicz Zielińskiej

Słowo i tożsamość

V edycja

rok szkolny 2016/2017

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

         

Organizatorem Konkursu Literackiego im. Marii Danilewicz Zielińskiej Słowo i tożsamość jest III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku współpracujące z Centrum Kultury „Browar B” we Włocławku.

 

II. CELE KONKURSU 

 

 1. Tworzenie przestrzeni porozumienia i dialogu międzykulturowego, promowanie postaw otwartości, tolerancji i szacunku wobec Inności.
 2. Rozwijanie patriotyzmu wśród młodzieży polskiej mieszkającej za granicami kraju. 
 3. Promowanie i rozwój kultury literackiej oraz kultury języka wśród młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci polonijnych.
 4. Budowanie i umacnianie tożsamości narodowej oraz ducha humanizmu w oparciu o wartości duchowe wypływające z literatury pięknej.
 5. Inspirowanie młodzieży do aktywności twórczej. 
 6. Rozwijanie zdolności literackich oraz promocja czytelnictwa.
 7. Promowanie kontaktów międzynarodowych z rówieśnikami oraz dziećmi polskimi mieszkającymi poza granicami. 
 8. Wzbudzanie w młodych ludziach refleksji nad przynależnością do przestrzeni historycznej, geograficznej, duchowej, aksjologicznej, jaką jest mała ojczyzna, a także ojczyzna utożsamiana z dziedzictwem kultury europejskiej obecnym w korpusie klasyki literatury. 
 9. Wpajanie szacunku dla dziedzictwa kultury europejskiej, narodowej oraz regionalnej.
 10. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.
 11. Zainteresowanie młodzieży osobą i twórczością Marii Danilewicz Zielińskiej. 
 12. Kształtowanie postaw sprzyjających poszanowaniu zasad uczciwej i zdrowej rywalizacji. 

 

III. UCZESTNICY 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Polsce oraz dzieci polonijnych w adekwatnym wieku uczących się w szkołach polskich poza granicami kraju.

 

IV. WYMOGI KONKURSOWE 

        

 1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę własną, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną. 
 2. Jury oceniać będzie oryginalność ujęcia tematu, poprawność stylistyczną, językową i ortograficzną, jak również pomysłowość.
 3. Na konkurs należy nadesłać krótkie opowiadanie o dowolnej tematyce zawierające w treści (możliwe w formie motta, wypowiedzi narratora lub postaci) słowa Karola Dickensa, którymi Maria Danilewicz Zielińska opatrzyła swoją powieść Dom: „… i czuję tę wielką prawdę, że drobiazgi stanowią w sumie życie” (C. Dickens, Dawid Copperfield).  
 4. Objętość pracy maksymalnie 3 strony tekstu formatu A4 (czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów. 
 6. Prace będą oceniane w trzech kategoriach – młodzież gimnazjalna i młodzież ponadgimnazjalna oraz młodzież polonijna. 
 7. Prace prosimy dostarczyć w dwóch wersjach – drukowanej i elektronicznej                     (w formacie *doc na płycie CD lub DVD lub na adres mailowy) do dnia 31.03.2017 r. na adres: 

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, ul. Bechiego 1,                             87800 Włocławek; sekretariat@lmkwloclawek.pl z dopiskiem Słowo i tożsamość.

 1. Prace nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie. 
 2. Każda praca powinna zawierać załącznik w postaci wypełnionej czytelnie karty zgłoszeniowej dostępnej do pobrania razem z regulaminem na stronie internetowej Szkoły.

 

V. LAUREACI I NAGRODY 

 

 1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez niezależne Jury powołane                        przez  Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku. 
 2. Lista laureatów zostanie umieszczona nie później niż 21 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej III Liceum Ogólnokształcącego  im. Marii Konopnickiej we Włocławku.
 3. Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród laureatom odbędzie się w kwietniu 2017 r. w Centrum Kultury „Browar B” we Włocławku przy ul. Bechiego 4. Dokładny termin zostanie podany z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Wszyscy uczestnicy konkursu i ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy, natomiast laureaci nagrody rzeczowe. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 1. Kwestie sporne rozstrzyga organizator. 
 2. Pytania w sprawie konkursu należy kierować do koordynatorów: 

        −  Małgorzaty Przepiórskiej (e-mail: mprzepiorska@wp.pl). 

        −  Miłosza Kłobukowskiego (e-mail: milosz.klobukowski@onet.pl).

 

Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego szkoła wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska na stronie internetowej organizatorów konkursu. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystane w celu wyłonienia laureatów i przyznania nagród. 

Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną zatrzymane przez organizatorów i wzbogacą zbiory biblioteki szkolnej. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczenia pracy (lub jej fragmentów) na stronie internetowej.